نیترات از کجا شروع میشود؟

1 -کشاورزی

• اضافه کردن نیترات به صورت نیترات سدیم و نیترات پتاسیم به
کود کشاورزی
• استفاده بیش از حد از کودهای شیمیایی حاوی نیترات برای
تسریع رشد رویشی
• وجود درصد باالیی از نیترات درسبزی ها مخصوصاً سبزی های
برگی

نیترات از کجا شروع میشود؟

2 -پسماندها

 

• در بسیاری از فرآیندهای صنعتی مانند کاغذسازی و
مهمات سازی، پسماندهای حاوی نیترات تولید می شوند.

 

3 -سوخت های فسیلی

• سوزاندن سوخت های فسیلی مانند نفت و گاز در نیروگاه ها
و ماشین ها و همه موتورهای با احتراق درون سوز به ایجاد
اسید نیتریک و آمونیاک می انجامد که هوا را آلوده می کند.
• این مواد به صورت باران های اسیدی به زمین بازمی گردند
و باعث آلودگی مجدد سطح زمین می شوند.

• این مواد به صورت باران های اسیدی به زمین بازمی گردند
و باعث آلودگی مجدد سطح زمین می شوند.

3 -آب آشامیدنی

• نیترات اغلب در آبهای آشامیدنی وجود دارد.
• دلیل آن استفاده بیش از حد از کودهای شیمیایی مانند
نیترات پتاسیم و نیترات آمونیوم، کامل نبودن سیستم سپتیک
فاضالب و دفع نامناسب زباله های صنعتی ، انسانی و
حیوانی است.
• این موارد منبع اصلی تولید نیتروژن بوده که در خاک به
نیترات تبدیل می شوند و از آنجا که نیترات در آب به
صورت محلول است)محلول ترین آنیون شناخته شده( از
طریق باران وارد آب های زیر زمینی و در نهایت آب های
آشامیدنی می شود.
4 -مواد غذایی

• افزودن ترکیبات نیترات های سدیم و پتاسیم صنایع غذایی
بعنوان نگهدارنده به سوسیس و کالباس و غذاهای کنسروی
• خاصیت ضد باکترایی این ترکیبات مانع رشد باکتری های
خطرناکی مانند کلستریدیوم بوتولینوم در غذاهای مدت دارمی
گردند.
• اما متاسفانه این دو ماده در بدن به یک ماده سرطان زا به نام
نیتروزآمین تبدیل می شود. بسیاری از نیتروز آمین ها در ایجاد
تومورهای بدخیم موثرند و مصرف زیاد گوشت های فراوری
شده مانند انواع سوسیس، کالباس، همبرگر و …خطر سرطان
های روده بزرگ و معده را افزایش می دهد.

تأثیر نیترات بر بدن 

• نیترات موجود در آب، تبخیر نشده و به صورت پایدار در آب باقی می ماند.
• نیترات به طور معمول برای سالمتی خطرناک نبوده اما مصرف مداوم و
بیش از اندازه آن می تواند اثرات زیادی بر سالمتی انسان به خصوص
نوزادان داشته باشد.
• نیترات با هموگلوبین خون ترکیب شده و سبب اختالل در حمل اکسیژن
توسط آن می شود.
• توسط دستگاه گوارش به NO2تبدیل می شود و نوزاد از کمبود اکسیژن
رنج برده و سبب نارسایی در نوزادان می شود.
• سایر عوارض استفاده از نیترات در مدت زمان طوالنی شامل کاهش
اسیدیته معده ، کمبود آنزیم ، کاهش هموگلوبین های طبیعی خون ، افسردگی
، تاثیر بر سیستم عصبی و زمانیکه غلظت آن باالی 70 %باشد سبب مرگ
خواهد شد.
• میزان باالی نیترات همچنین می تواند در غذا یا آب دام ها هم به کاهش زاد و
ولد، افزایش مرد ه زایی، وزن کم هنگام تولد، دیر وزن گرفتن یا حتی مرگ
بینجامد.

مقدار نیترات در آب های آشامیدنی ما

بر اساس استاندارد »سازمان جهانی بهداشت« میزان مجاز
نیترات و نیتریت در آب آشامیدنی به ترتیب ۵0 و 3 میلی گرم
بر لیتر است.
• بسیاری از کشورهای توسعه یافته مانند ایاالت متحده آمریکا
حداکثر استاندارد مجاز برای نیترات در آب آشامیدنی را ۱0
میلی گرم بر لیتر اعالم کرده اند.
• نیترات در آب تهران بیش از استاندارد است.
• از سال ۸2 تاکنون میزان نیترات در آب تهران به ۵0 و باالی
۵0 رسیده است که این میزان نیترات در آب سرطان زاست و
زمینه کم خونی و ناراحتی های تنفسی را فراهم می کند.

را ه حل

• مدت پخت غذا را کمتر کنیم.
• مدت جوشیدن آب را کمتر کنیم.
• از غذاهای کنسرو شده و سوسیس و کالباس استفاده نکنیم.
• از دستگاههای تصفیه آب خانگی استفاده کنیم

پالایش آب

مهندس اسحاقی 09127598045

1 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.